جغتای، دوستی از ترکیه

جغتای، دوستی از ترکیه

جغتای، دوستی از ترکیه 1280 720 امین فرهنگ

📌امروز تو محله ساغری‌سازان همراه جغتای
و یه دوست کوچ سرفینگی دیگه