بارش شهاب برساوشی ارتفاعات گیلان

بارش شهاب برساوشی ارتفاعات گیلان

بارش شهاب برساوشی ارتفاعات گیلان 1280 1091 امین فرهنگ

Observing #Perseids on top of the Guilan mountains🗻☄️
.
The Perseids are a prolific meteor shower associated with the comet Swift–Tuttle.
.
از نیمه شب تا خود سحر به نظاره بارش شهابی برساوشی نشستیم
.
اوجش امشب هستش و برای اینکه بتونید بهتر ببینید یا ازش عکس بگیرین باید از شهر و آلودگی نوری فرار کنید
.
کلا 6 ساعت بی خوابی کشیدیم تمام عکسا یا خراب شد یا توش شهابی نبود (البته نمیشد کاریش هم کرد زیادی داشت خوش میگذشت) این هم تنها عکسیه که توش یه #شهاب افتاده 😂